Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/13/32

Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 28.02.2013.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici - Zoran Fistonić, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh

Početak sjednice u 19:00 sati

Predsjednik Vijeća predložio je dopunu Dnevnog reda koji je dostavljen vijećnicima putem pošte. Dodana je točka 5 Dnevnog reda – Izvještaj o predmetima u tijeku.

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

2.Usvajenje Dnevnog reda

3.Program rada Kotara za 2013.godinu

3.1 Hortikulturno uređenje zelenih površina Krstulovićeva i Osječka 32/40

3.2 Izrada/izmjena staklenih stjenka ureda tajništva i ulaza u prostorije Kotara

3.3 Uređenje devastiranih površina kod Barakovićeva 16,18,20

4.Pomoć djeci iz programa socijalne skrbi / sportske aktivnosti

5. Izvještaj o predmetima u tijeku.

6.Ostalo

6.1 Zamolbe

6.2 Uređenje dječijeg igrališta u Osječkoj ulici

1. Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno

2. Izmjenjeni Dnevni red usvojen je jednoglasno

3.Program rada Kotara za 2013.godinu

3.1 Hortikulturno uređenje zelenih površina Krstulovićeva i Osječka 32/40

Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće o zatraženoj ponudi od „ Parkova i nasada“ za hortikulturno uređenje površina koje je Kotar priveo svrsi u protekloj godini u Osječkoj ulici kod stambene zgrade kućnog broja 40. Istom ponudom obuhvaćeno je uređenje žardinjera / ograđenih površina na križanju Krstulovićeve i Dubrovačke ulice.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu „Parkova i nasada“ od 14.02.2013 . u iznosu od:

6 539,29 kuna bez PDV / 8 174,1 kuna sa PDV

3.2 Izrada/izmjena staklenih stjenki ureda tajništva i ulaza u prostorije Kotara

Prema programu rada Kotara za kalendarsku 2013.godinu planirano je izmijeniti staklene stjenke ureda tajništva Kotara i ulaza u poslovne prostorije. Isto je planirano kako bi se prostorije toplinski izolirale te se tako smanjila potrošnja energenata za grijanje. Ujedno bi se izradom Izo staklenih stjenki smanjila buka u prostorijama zbog neposredne blizine prometnice.

Predsjednik Vijeća napravio je skice i tražene specifikacije stjenki te su prema istima zatražene ponude za izradu i postavljenje od više izvođača radova. Specificirano ja da okviri moraju biti napravljeni iz aluminijskog profila bijele boje sa staklenim ispunama 4x16x6 (vanjsko staklo 6 mm debljine radi zvučno / toplinske izolacije ). Donja trećina okvira stjenki ispunjava se aluminijskim panelom. U uredu tajništva u stjenku se ugrađuje dvokrilno otklopno -zaokretno okno. Na stjenci ulaza u prostorije Kotara uz ulazna vrata ugrađuje se poštanski pretinac. Na istoj stjenci ulaza planirano je jedno otklopno okno za svrhu oglasne ploče. Stakla moraju biti klase Low-e.

Zaprimljene su 4 ponude koje su temeljito pregledane po redoslijedu zaprimanja, te je Vijeće jednoglasno prihvatilo najpovoljniju ponudu / ponudu sa najnižom cijenom.

Zaprimljene ponude su :

Tvrtka- obrt

Iznos ponude bez PDV

Iznos ponude sa PDV

S – PLAST , proizvodnja PVC stolarije , zajednički obrt za izradu i ugradnju pvc stolarije ,vlasnici Slaven Akelić i Slaven Grgić – Sićane bb,Dicmo

60 550,00

75 687,50

VENECIJANER d.o.o Solin

Domovinskog rata 38 ,Solin

52 370,00

65 422,50

SLADOJEVIĆ d.o.o. Split

Josipa Jovića 45

58 272,00

72 840,00

STAZA plus ,poduzeće za izradu aluminijske stolarije,tendi i zavjesa

Generala Zadre 14 - Split

64 630,00

80 787,50

Kao najpovoljnija ponuda prihvaćena je jednoglasno ponuda tvrtke VENECIJANER d.o.o. iz Solina u iznosu od 52 370,00 kuna bez PDV, to jest 65 422,50 kuna sa PDV.

3.3 Uređenje devastiranih površina kod Barakovićeva 16,18,20

Planom rada Gradskog kotara Gripe za 2013.godinu predviđeno je uređenje površina kod stambene zgrade Barakovićeva 16,18, 20 .

Parkiranjem vozila devastirana je zelena površina koju je potrebno obnoviti te spriječiti ulazak vozila u istu. U planu je izgraditi betonski zidić visine 30-50 cm, kojim bi se odvojila zelena površina od nedefinirane površine na kojoj su inače i do sada bila parkirana vozila stanara susjednih zgrada. Ovaj zidić bi ujedno sprječavao daljnje ispiranje zemlje sa zelene površine . Tako ograđena zelena površina

nadopunit će se sa plodnom zemljom te će se na istoj zasaditi više grmolikih trajnica. Dio nedefinirane površine koji je do sada služio kao parkiralište nasut će se šljunkom srednje granulacije i tako spriječili zadržavanje oborinskih voda što je sada veliki problem na tom dijelu terena.

Pradsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće o poduzetim radnjama u ovom projektu .

1. Zatraženo je mišljenje „Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javne površine ,Pododsjek za hortikulturu ,groblja i javnu čistoću“ – Grada Splita u svezi planiranih radova. Zaprimljen je odgovor navedene gradske službe KLASA:363-01/13-03/00006 URBROJ:2181/01-11-02/21-13-02 od 30.01.2013. godine u kojem se iskazuje suglasnost sa planiranim radovima uz napomenu da je Kotar obvezan hortikulturno uređenje navedenih površina povjeriti JKP „Parkovi i nasadi“ d.o.o. iz Splita uz obvezu jednogodišnjeg održavanja nasada o trošku Kotara. Nakon proteka navedenog roka predmetno redovno održavanje preuzet će JKP „Parkovi i nasadi“ d.o.o.

2.Na sastanku sa predstavnicima stanara/suvlasnika stambene zgrade prezentirani su planirani radovi na navedeno dijelu terena te su predstavnici ulaza stambene zgrade Barakovićeva 16,18 i 20 svojim potpisom i pečatom potvrdili suglasnost sa istima.

3.Izrađeno je idejno rješenje i troškovnik za predviđene radove te je isti proslijeđen mogućim izvođačima radova uz traženje ponuda za planirane radove prema količinama iz troškovnika.

4. Zaprimljene su 4 ponude koje su temeljito pregledane po redoslijedu zaprimanja ,te je Vijeće jednoglasno prihvatilo najpovoljniju ponudu / ponudu sa najnižom cijenom

Zaprimljene ponude su :

Tvrtka- obrt

Iznos ponude bez PDV

Iznos ponude sa PDV

Građevinski obrt MEHANIZACIJA ZA GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT – vlasnik Stipe Babić

44 100,00

55 125,00

Građevinsko prijevoznički obrt RAŠIĆ ,vlasnik Mario Rašić

47 427,50

59 284,38

Trgovačko prijevozničko građevinski obrt TRGO-TRANS PAUK ,vlasnik Davor Pauk

40 547,50

50 684,38

Obrt za prijevoz i usluge MADUNIĆ ,vlasnik Mirko Madunić

48 865,00

61 081,25

Kao najpovoljnija ponuda prihvaćena je jednoglasno ponuda tvrtke TRGO-TRANS PAUK u iznosu od 40 547,50 kuna bez PDV, to jest 50 684,38 kuna sa PDV.

4.Pomoć djeci iz programa socijalne skrbi / sportske aktivnosti

Kotar je prema odluci sa prethodne sjednice Vijeća zatražio od „Centra za socijalnu skrb –Split “ popis djece sa područja Gradskog kotara Gripe koji su obuhvaćeni projektom „Svi zajedno“ a kojima je potrebna financijska potpora u vidu plaćanja godišnje članarine za aktivnosti koje pohađaju. Centar za socijalnu skrb dostavio je popis djece prema kojem je njih troje koji se bave sportskim aktivnostima i to:

- XXXX XXXX ,Osječka 30, pohađa tečaj U Karate klubu Sokol

- XXXX XXXX, Palmotićeva 15, pohađa tečaj u Judo klub Split

- XXXX XXXX,Vojka Krstulovića 35, pohađa tečaj u nogometnom klubu Pomak

Prema preporuci Centra za socijalnu skrb, Vijeće Kotara jednoglasno je donijelo odluku da se ovoj djeci financijski pomogne i to plaćanjem klupskih članarina na razini školske godine.

5. Izvještaj o predmetima u tijeku.

5.1 - Kotar je zaprimio traženi odgovor od Grada Splita, Službe za imovinsko pravne odnose i izgradnju a u svezi izgradnje pristupnog puta za stambene zgrade u ulici V.Krstulovića Klasa:340-03/12-01/55 ,Urbroj:2181/01-16-01/14-12-2 od 07.12.2012 .godine. Ustvrđeno je da je za 2012.godinu predviđena izrada idejnog projekta koji je izrađen od strane PB DAMJANIĆ d.o.o. te da je istog potrebno doraditi u svrhu potpunog usklađivanja sa prostornim planovima.Te će se nakon dorade idejnog projekta zatražiti lokacijska dozvola.

5.2 – Zatražena je od „Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo“ sanacija devastirane javnoprometne površine Osječke ulice (slijepi dio od broja 32 do 38). Ova prometnica/ulica zbog rupa i ispucanog asfalta ugrožava promet ovim dijelom ulice kako vozila tako i pješaka.

6.Ostalo

6.1 – Zamolbe

-Zaprimljena je zamolba „Radio sunca“ za novčanu donaciju .

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da nema planiranih sredstava u proračunu Kotara za ove namjene

-Zaprimljena je ponuda za medijsku suradnju/projekt GK i MO 2013 „Totalnog radija “ koju Vijeće Kotara jednoglasno nije prihvatilo

-Zaprimljena je zamolba za novčanu donaciju od strane udruge PINO, koja se bavi prijevozom invalidnih i nemoćnih osoba.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da nema planiranih sredstava u proračunu Kotara za ove namjene.

-Zaprimljena je zamolba za financijsku pomoći (donaciju) od Sveučilišta u Splitu /Sveučilišni odjel za stručne studije a za projekt „Građani kao subjekt EU demokracije –lokalni izbori 2013. U Splitsko –dalmatinskoj županiji „

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da nema planiranih sredstava u proračunu Kotara za ove namjene.

-Zaprimljena je zamolba od Čistoća d.o.o. Split za uređenje ugibališta za kontejnere komunalnog otpada na lokaciji Osječka 1. Potrebno podignuti ogradni zid ugibališta za 60 centimetara kako bi se onemogućilo bacanje kontejnera u rupu ispod zida, a što se učestalo događa.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se ovo ugibališne ogradi zidom visine cca 60 cm koji će biti napravljen od betona ili betonskih blokova. Za isto se neće tražiti posebne ponude izvođača jer je premali zahvat te će se ponuditi odabranom izvođaču za radove u Barakovićevoj ulici da uz razumnu cijenu obavi i ove radove a za to će biti izdan poseban račun.

-Zaprimljena je zamolba stanara Laginjine ulice da se napravi rukohvat na skalama koje povezuju parkiralište u Laginjinoj ulici sa zgradama u Vukovarskoj ulici.

Vijeće prihvaća ovu zamolbu stana te će se u što skorijem vremenu pronaći izvođač radova koji bi odradio ovaj posao.

*Predsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće o kontaktima sa gospodinom Josipom Baukom iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javne površine Grada Splita a u svezi ponude za uređenje dječijeg igrališta u Osječkoj ulici. Naime, gospodin Bauk iznio je prijedlog uređenja igrališta tako da njegova služba izfinancira postavljanje naprava (njihaliva,penjalica....) a Kotar da odradi građevinske radove koji su potrebni da bi se to igralište privelo svrsi. Sadašnji teren igrališta trebalo bi podjeliti po sredini betonskim zidom vicine cca 20-25 cm , ogradu oko igrališta trebalo bi skinuti te zid ispod iste podignuti za cca 20-25 cm te renoviranu ogradu vratiti na mjesto. Potrebno bi bilo napravit 25 metara željezne ograde koja nedostaje. Teren bi trebalo građevinskim strojevima nivelirat te izvadit jedno stablo. Tako pripremljen teren potrebno bi bilo nasuti riječni kulir u debljini sloja 15cm. Za ove radove Vijeće bi trebalo izdvojit cca 80 -90 tisuća kuna. Predsjednik Vijeća također je napomenuo da oko uređenja ovog terena postoji spor sa stanarima susjedne zgrade koji inzistiraju da im se osigura vatrogasni pristup zgradi. Naime podizanjem ogradnog zid oko igrališta onemogućrn je pristup vozilima sa sjeverne strane zgrade. Gospođa Ivana Blažević stanarka susjedne zgrade inzistira na cjelovitom uređenju tog dijela terena sa omogućenim vatrogasnim pristupom te navodi postojanje projekta za uređenje ovog igrališta od strane Grada. Kotar do sada nema nikakvih spoznaja o navedenom projektu .

Pošto Kotar ne raspolaže dostatnim sredstvima za uređenje ovog igrališta na predloženi način i sama spoznaja da postoji projekt za uređenje igrališta od strane Grada, Vijeće Kotara ne podržava ovu inicijativu kojom bi se polovično uredio taj teren već se inzistira na cjelokupnom uređenju od strane Grada Splita.

*Predsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće o nezadovoljstvu dijela stanara Osječke 32 i 40 uređenjem terena koje je obavio Kotar u predhodnoj godini. Naime dio stanara je nezadovoljan podizanjem betonskih zidića koji su im onemogućili parkiranje na zelenim površinama. Stoga predsjednik postavlja pitanje jesu li stanari bili upoznati sa planiranim radovima prije samog izvođenja istih od strane vijećnika gospodina Gavrančića kako je to bilo određeno, pošto imenovani stanuje u zgradi na broju 32, te iz razloga što je isti bio inicijator tih radova. Gospodin Gavrančić je utvrdio da su stanari bili upoznati sa predviđenim radovima ali da uvijek postoje pojedinci kojima nešto smeta te inzistira na nastavku radova u tom dijelu Osječke ulice pošto se radi o javnim površinama a ne o okućnicama zgrada.

Vijećnik gospodin Joško Špeh smatra kako je potrebno prije svakog zahvata na terenu dobiti suglasnosti stanara susjednih zgrada kako bi se izbjegle ovakve situacije. Te napominje kako je to odrađeno za predviđene radove u Barakovićevoj ulici.

Završetak sjednice u 20:15 sati

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner