Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

KIP BOGORODICE SA SINOM NA PRIJESTOLJU

GRAD SPLIT – GRADSKI KOTAR GRIPE

Denteov kip Gospe iz 13. stoljeća koji se sada nalazi u crkvi Gospe od Pojišana

U prošlosti se na području Gripa nalazila kapelica sa kipom Bogorodice s djetetom. Kako je kapelica uklonjena , a kip je premješten u Crkvu Gospe od Pojišana gdje se i sada nalazi, područje Gradskog kotara Gripe ostalo je bez sakralnog obilježja.

Stoga je Inicijativni odbor grupe građana (Slavko Brtičević,pok.Nikša Čulić i Marin Giljanović) u suradnji sa Vijećm kotara Gripe 1998.godine pokrenuo inicijativu za postavljanje kipa Sv.Ane* na javnu površinu .

(*tada se još mislilo da se radi o kipu Sv.Ane s Marijom u naručju)

1-Zapisnici Vijeća Gradskog kotara Gripe od 27.10.1998 , 22.12.1998 i Program Gradskog kotara Gripe za 1999.godinu.- donesena odluka o postavljanju kipa na javnu površinu te je isto uvršteno u plan rada Kotara za 1999.godinu.

Obzirom da je originalni kip u posjedu Crkve,odlučeno je da će se izraditi trodimenzionalni kip (originalni kip je u reljefnom prikazu).U svezi istog Vijeće Kotara Gripe 2000.godine prihvaća ponudu kiparice Diane Rošin za izvedbu kipa Sv.Ane te je kip izrađen u željezu i plaćen kiparici u iznosu 12 000,00 kuna (dvanaesttisućakuna) .Sponzor ovog kipa u cijelosti je bila tvrtka SEM d.o.o. odnosno gospodin Buljubašić koji je ujedno i Predsjednik Kotara Gripe .

2-Zapisnik Vijeća Kotara od 17.10.2000.godine.

 

Kip autorice kiparice Diane Rošin koji nije prihvaćen od strane Crkve kao sakralno obilježje

(danas u skladištu Kotara)

2003.godine Vijeće Kotara Gripe (u novom sazivu) kontaktira predstavnika Crkve Don Bobu ,župnika Sv.Petra po pitanju suglasnosti Crkve u svezi ovog kipa . Don Bobo i ostali svećenici pri župi iznjeli su svoje mišljene o kipu te smatraju da kip ima umjetničku vrijednost ,ali da u religioznom smislu nisu zadovoljni jer kip ne pobuđuje u ljudima želju da se pred njim pomole.

3-zapisnik Vijeća Kotara od 2.12.2003.godine

Mirko Grljušić predsjednik Kotara (2004.godine) u kontaktima sa gospodinom Berislavom Pertićem i fra Zlatkom iz crkve Gospe od Pojišana doznaje da kip koji se nekad nalazio na području Gripe zapravo nije kip Sv,Ane kako je bilo uvriježeno mišljenje u puku već da se radi o kipu Bogorodice sa Isusom (Sv.Marija od Kopilice).Te u svezi ovoga prilaže članak gospodina Cvite Fiskovića

4-zapisnik Vijeća Kotara od 11.02.2004.godine

Povijesno objašnjenje

(citat gospodina Cvite Fiskovića)

„U crkvi Gospe od Pojišana najstarije je umjetničko djelo kameni kip Bogorodice sa sinom na prijestolju. Zna se da je taj kip od 17.stoljeća do tridesetih godina 20 og stoljeća stajao u kapelici u splitskom polju uz cestu koja je vodila iz predgrađa Lučca k Omišu. Odatle je 1933.godine premješten u dvorište Gospe od Pojišana, da bi ustupio mjesto novogradnjama .

Iz tog crkvenog dvorišta Konzervatorski zavod za Dalmaciju prenio ga je 1957.godine u crkvu Gospe od Pojišana, znajući da će se tu dostojnije sačuvati.

U polju uz cestu, nedaleko od crkve Gospe od Pojišana, kip je u njegovoj kapelici zatekao splitski nadbiskup Stjepan Cosmi u siječnju 1683.godine. On, naime tada u opisu službenog

pohoda svoje nadbiskupije spominje da je na cesti uz crkvu Gospe od Pojišana, koju je pregledao, vidio kameni kip Svete Marije od Kopilice i to izrazom „prosti kip blažene Djevice“ u maloj kapelici koju uređivahu plemićka djeca, pa je nadbiskup povjeri obližnjim pustinjacima.

Budući da trečentistički kip nije pokazivao barokne sladunjavosti ni dopadljivosti, seičentističkom nadbiskupu je izgledao prost i neugledan umjetnički rad. Međutim, splićani ga štovahu, pa po njegovoj kapelici zvahu ga „Sveta Marija od Kopilice“

Po mišljenju Petra Skoka i svih onih koji se i danas bave proučavanjem podrijetla imena mjesta, među kojima je i Perislav Petrić, naziv predjela Kopilica nastao je, i to ne samo ovdje od kapelice.

Budući da Gospa drži pred sinom knjigu, smatralo se da je to sv.Ana sa kćerkom Marijom. Tako je zabilježiše i povjesničari umjetnosti i ostali, pa je klesar 1933.godine oštećenu Kristovu glavu, držeći je Marijinom, obnovio kao glavu djevojčice.

Međutim, kruna na glavi jasno odaje Bogorodicu, jednako kao i Kristove gole noge i znamen Prvog grijeha, Eve i Adama, koji su prikazani uz Krista ko otkupitelja, kao i na Radovanovim vratima u Trogiru.

Uostalom, tada u Splitu i nije bilo nijedne crkve posvećene Bogorodičinoj majci Sv.Ani.

Motiv knjige u naručju Gospe sa sinom, rijedak inače u kiparstvu u Dalmaciji, čini se da je unio u ovom reljefu Nikola Dante, kipar zvan Cervo, Mlečić naseljen u Trogiru. On je izradio vrata jedne od najvećih trogirskih crkava moćnog reda dominikanaca, čuvenog blaženika Augustina Kažotića Trogiranina i ukrasio biforu palače nekog plemića, pa se proučio i do Splita gdje mu povjeriše kip Bogorodice sa sinom na prijestolju.......“

U prvoj polovici 2004.godine Vijeće Kotara donjelo je odluku o izradi novog kipa koji bi zdovoljavao zadane umjetničke i religiozne kriterije .Kip bi trebao biti trodimenzionalna replika starog kipa koji je nekad bio na ovom području ( stari kip je u reljefnom prikazu). U suradnji sa umjetnikom Kažimirom Hrastom pokrenuta je inicijativa da se studentima kiparstva pri Umjetničkoj Akademiji u Splitu ovaj kip dade kao zadana tema te da se najbolji kip nagradi i po istom da se napravi odljev u bronci.

Izabran je rad akademskog kipara Roberta Jozića.

 

Sastavljena je komisija u sastavu : Miro Grljušić predsjednik Vijeća Kotara Gripe , župnik Don Radojko Vidović, profesor Kažimir Hraste (koji je ujedno i mentor umjetniku Robertu Joziću ) i arhitrkt Jerko Rošin.

Isti uvidom u izrađenu matricu kipa smatraju da ga ne treba mijenjati pošto udovoljava umjetničke i sakralne vrijednosti .

Odluceno je da se od Grada Splita traži izdvajanje sredstava za postavljanje ovog kipa ili da se isto uvede u plan za 2005 –godinu.

5-zapisnik Vijeća Kotara od 24.11.2004.godine

Predsjednik Vijeća Kotara Miro Grljušić i član Vijeća Zoran Fistonić izvjestili su dogradonačelnika Urlića o ovoj inicijativi grašana Gripa .Dogradonaćelnik Urlić je prepoznao ovaj projekt te je obećao će od Grada dobiti podršku.

6-zapisnik Vijeća Kotara od 14.12.2004.godine

-U godišnjem planu rada Kotara Gripe za 2005. Godinu kao prioritet stavljena je izrada postamenta za kip Bogorodice.

-06.04.2005 . po drugi put zatraženo od Poglavarstva Grada da se formira Komisija koja bi donijela konačnu odluku o ovom projektu .

7-zapisnik Vijeća Kotara od 06.04.2005.godine

-09.11.2005. Gospodin Poljanić iz Gradskog poglavarstva obaviještava Kotar da se radi na formiranju komisije koja bi pratila provođenje ove inicijative .

8-zapisnik Vijeća Kotara od 08.11.200.godine

-28.02.2006. Predsjednik Kotara Gripe Miro Grljušić na ponovljenom sastanku u Poglavarstvu Grada sa gospodinom Poljanićem dobiva od istog informaciju da nadležnost za ovaj projekt nije na Poglavarstvu već na Komisiji pri gradskom Vijeću, te mu gospodin Melkior Simonelli predlaže da Kotar Gripe uputi požurnicu predsjedniku komisije gospodinu Željku Jerkovu.

Vijeće donosi zakljućak da je potrebno s gospodinom Robertom Jozićem sklopiti pisani ugovor o narudžbi,budući da je izrada kipa dogovorena prije dvije godine.

Prilog 9-zapisnik Vijeća Kotara od 28.02.2006.godine

- Sklopljen Ugovor s kiparom Robertom Jozićem o izradi gipsanog kipa Bogorodice prema originalu iz 13.stoljeća koji se čuva u Crkvi Gospe od Pojišana.

10 – Ugovor o izradi kipa sklopljen između Kotara Gripe i umjetnika Roberta Jozića

-Vijeće Kotara 15.02.2007 donjelo odluku o plačanju izrađenog Gipsanog kipa Robertu Joziću a prema ugovoru sklopljenom s istim u iznosu od 19 300,00 kn (devetnaestticućatristo kuna).

11-zapisnik Vijeća Kotara od 28.02.2007.godine i Odluka o plačanju od 08.06.2007

Predsjednik Kotara Marin Giljanović ( novi saziv ) uputio Gradonačelniku Zvonimiru Puljiću zamolbu o potpisivanju Ugovora s umjetnikom Robertom Jozićem. Pošto predhodno Vijeće nije bilo upoznato s nemogučnošću potpisivanja pravovažećeg ugovora s izvođaćem , kako bi se moglo izvršiti plaćanje obveza koje je dogovorilo predhodno Vijeće Kotara.

Nakon potpisivanja ugovora od strane Gradonačelnika plačanje je izvršeno ( ugovor se nalazi u arhivu Grada Splita)

12 –Dopis predsjednika Kotara Marina Giljanovića Gradonačelniku Zvonimiru Puljiću

- Vijeće Kotara donjelo odluku da se napravi odljev kipa u bronci . Obzirom da u Splitu nema ni jednog ponuđača za ovaj posao prihvaćena je ponuda Ljevaonice umjetnina Ujević iz Zagreba od 01.08.2008 u iznosu od 21 900,00 kuna (dvadesetjednatisućadevetsto kuna).

13-zapisnik Vijeća Kotara od 17.09.2008.godine i ponuda Ljevaonice umjetnina Ujrvić

- Donesena odluka ( 29.09.2008 ) o plačanju računa z lijevanje kipa u broncu u iznosu od 18 300,00 kn (osavnaesttisućatrista kuna) .Račun je naspram ponude Ljevaonice umjetnina Ujević umanjen pošto su Vijećnici Kotara organizirali prijevoz kipa u Zagreb osobnim sredstvima.

14-Odluka o plaćanju računa za lijevanje kipa u broncu i račun Lijevaonice umjetnina Ujević

 

Nakon lijevanja kipa u broncu isti je dostavljen u prostorije Gradskog kotara Gripe gdje se i sada nalazi .

Kip je izložen u izlogu poslovnih prostorija Kotara sa popratnim pisanim informacijama kako bi se građani što više upoznali sa istim.

 

U svezi gore navedenog Vijeće Gradskog kotara Gripe nastavlja 2010.godine aktivnosti oko postavljanja ovog kipa na javnu gradsku površinu te započima sa radovima na sanaciji/ rekonstrukciji zelene površine na križanju ulica Matice hrvatske i Osječke ulice .Sanaciju ove površine financirao Gradski kotar Gripe iz decentraliziranih sredstava kojima raspolaže.

Rekonstrukcija je podrazumijevala : ograđivanje zemljanih površina cestovnim rubnjakom kako bi se spriječilo parkiranje vozila na istu,izrada staza i odmorišta uz postavljanje klupa,nasipanje plodne zemlje te na kraju hortikulturno uređenje .

Samim uređenjem ove i susjedne površine tijekom 2010 i 2011 godine dobilo se

mjesto za postavljanje ovog kipa.

Xuznačava predloženo mjesto za postavljanje kipa

U rekonstrukciji ove zelene površine predviđeno je i izljevanje armiranobetonskog stupa koji bi bio osnov za kasniju nadogradnju postamenta obloženog kamenom te na koncu postavljanjem kipa na isti.

Idejno riješenje uređenja javne zelene površine Matice hrvatske/Osječka ,Vijeća Gradskog kotara Gripe.

 

Ovo nevoljko kažemo ali u ovih 14 godina nismo nailazili na razumijevanje Gradskih službi .U više navrata tražili smo očitovanja istih o ovom projektu ali nismo dobijali nikakve odgovore.

15- zahtjevi za odobravanje postavljanja kipa Bogorodice s djetetom na javnu gradsku površinu iz 2010 i 2011 godine koji su upućeni :Službi za rad s kotarevima i mjesnm odborima,Komisiji za imena ulica i trgova i za spomenike,Upravnom odjelu za urbanizam,graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ured Gradonačelnika.

2012

Sa južne strane postolja kipa uredili smo odmorište sa dvije klupe i košom ........ teren ograđen parkovnim rubnjakom ,postavljeni betonski ornamentni elementi ispod klupa

Završena izrada postolja za kip Bogorodice oblaganjem kamenom

 

Betonska osnova obložena je vrlo kvalitetnim kamenom TRAVERTIN koji je tradicionalni arhitektonski kamen od svjetskog značenja,koji je postojan na kiseline i lužine.Travertin predstavlja vrstu jurskog mramora.Neki od mnogih poznatih primjera upotrebe ovog kamena su Colosseum ili Flavijev amfiteatar u Rimu i Bazilika svetog srca Isusova u Parizu .


 

******

Ponovo zatražena suglasnost Gradskog vijeća za postavljanje kipa Bogorodice sa sinom na prijestolju na javnu površinu u Gradskom kotaru Gripe

za vidit cijeli dopis u PDF formatu klikni na sliku poviše

Dopis je dostavljen 28.02.2012. putem Gradskog protokola i putem elektronske pošte :

Predsjednici Gradskog vijeća  Nevenki Bečić

Članovima Gdarskog vijeća koji su ujedno i članovi Komisije za imenovanje ulica i trgova i za spomenike:

Predsjedniku komisije  Zoranu Jeramezu (HGS)

članovima komisije :  Luka Podrug (HČSP), Miro Ramljak (HDZ), Lidija Bekavac (HGS) , Dražen Delić (HGS) , Joško Dvornik (HNS) , Ljubica Vredoljak (NL)

te članovima Gradskog vijeća: Dane Galić (HGS) , Daniela Špalj (HGS) , Pero Čenić (HGS) , Sanja Bilać (HDZ) , Tomislav Gojo (HDZ) , Boško Knezović (HGS) , Baldo Obad (HGS) , Luka Roguljić (HSP) ,Joško Svaguša (HGS)

Uz članove Gradskog vijeća zatražena je podrška i od :

Gradonačelnik Željko Kerum

Zamjenici gradonačelnika : Anđelka Visković i Jure Šundov

Te od Pročelnika Službe za rad s kotarevima i mjesnim odborima Tomislav Bočina

Iako smo do sada u više navrata tražili ovu suglasnost od Grada ,ali  iz nejasnih razloga nikad nismo dobili nikakav odgovor , nadamo se da će Vijećnici ovog puta poduzeti potrebne korake te nam pomoći oko dobivanja ove suglasnosti kako bi kip mogli postaviti za Uskrs ove godine .

Za svaku sigurnost dopis je poslan i elektronskon pošton svima ranije navedenima

*****

POSTAVLJEN KIP BOGORODICE SA SINOM

Nakon dugih 14 godina od početka inicijative za postavljanje kipa Bogorodice ,kip je postavljen na ranije pripremljeno postolje.Radi zaštite kip  je postavljen u "nadgrađe" postolja - postavljena su 4 kamene kolone sa utorima za staklo te je nadgrađe pokriveno kamenom pločom/poklopcom . Staklo koje zatvara kip je tipa "Lamistal-sigurnosno staklo". Kameni dio nadgrađa napravljen je od istog kamena kao i postolje- Travertin svijetli antico. Ovakvim zatvaranjem kipa dobija se izgled "kapelice" jer je i izvorna ideja bila vratiti sakralno obilježje na teren Gradskog kotara Gripe - u prošlosti je na terenu splitskog polja koje se protezalo preko Gripa bila kapelica o kojoj smo više govorili u članku "Postavljenje kipa Bogorodice sa sinom na prijestolju " ( vidi ispod ).

Blagoslov kipa planiran je za MALU GOSPU ove godine - 08.09.2012.

 

 

 

 

 

*****

Napravljena je grafička priprema za katalog PRIJESTOLJE MUDROSTI (Bogorodica sa sinom na prijestolju) koji će se dijeliti građanima prilikom posvete kipa .Ovaj katalog je osmišljen kako bi se građani što bolje upoznali kako sa kipom iz 13. stoljeća koji je bio od 17.stoljeća do 1933.godine u kapelici uz put kroz splitsko polje iz  tadašnjeg predgrađa Lučca prema Omišu, tako i sa kipom koji je postavljen na javnu površinu u Kotaru Gripe. Autor ovog novog kipa je akadamski kipar Robert Jozić .U katalogu je opisan dugogodišnji put od 14 godina koji je bio potreban za realizaciju ovog projekta Gradskog kotara Gripe.Autor i dizajner ovog kataloga je Marin Giljanović predsjednik Vijeća kotara Gripe.           za vidit slike kataloga u velikom formatu -kliknuti na sliku .

*****

Danas na blagdan Male Gospe  u 11:00 sati blagoslovljen je kip PRIJESTOLJE MUDROSTI - BOGORODICA SA SINOM NA PRIJESTOLJU . Kip je blagoslovio gvardijan svetišta Gospe od Pojišana fra Mirko Varga Ljubić. Nakon blagoslova kipa priređena je prigodna zakuska u prostorijama Kotara.

*****

PRIJESTOLJE  MUDROSTI - BOGORODICA SA SINOM NA PRIJESTOLJU

ILI GOSPA OD PLAKALUŠE ?

Članak u svezi blagoslova kipa koji je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji"  u nedilju 09.09.2012.godine polako potiće na razmišljanja koliko stvarno mediji mogu utjecat na javno mjenje.

Kad se o ovom kipu vodila rasprava dugih 14 godina dotaknuta je tema imena u više navrata .Kako je poznato bilo je ustaljeno mišljenje u puku  da se radi o kipu Sv.Ane .Kad se ustanovilo da se zapravo radi o kipu Bogorodice koji je preinacen 1933.godine zahvatom klesara na glavi djeteta (oštećena glava renovirana je kao glava djevojćice) postavljalo se pitanje o kojoj je Gospi rić ,pošto su stvarno Marijanski kipovi i Crkve u Splitu dobijale imena od strane puka po mikrolokacijama u gradu . Tako je i stari kip na temelju kojeg je ovaj napravljen ,prema mišljenjima povjesničara nazivan Gospa od Kopilice ( kapelice - najvjerojatnije je i dio Splita zvan Kopilica dobija po tome ime ).Ipak je prevladalo razmišljanje da se kipu ne daje ime po dilu grada di se nalazi nego po povjesnom predlošku onoga šta on predstavlja. A pošto je prikazivanje Bogorodice sa sinom koja drži knjigu nazivan kroz povjest Prijestolje mudrosti tako je i ovaj kip dobija upravo to ime.

Ako se u puku i prihvati neko drugo ime  ,kako to sugerira autor ovog članka ,zar nebi bilo prihvatljivije da onda kip nosi ime Gospa od Gripa nego Gospa od Plakaluše ? Istina je da se dio terena koji danas administrativno pripada u granice Gradskog kotara Gripe zvao Plakaluša ,ali  se isto tako taj naziv izgubija tokom vrimena.Slobodno bi se moglo ustvrdit da vrlo mali broj  stanovnika kako Splita tako i Gripa zna za taj naziv .Naziv je poznat  malom broju stanovnika koji su vezani za ovaj grad i koji držu do prošlosti ovog grada..........za bolje vidit članak kliknit na sliku ......... Iako je od strane autora  članak bija sugestivan ,mi mu se zahvaljujemo jer je ton sugestijon ipak potaka građane na razmišljanje o starom imenu dila Kotara Gripe.

Baner

GRAD SPLIT

Baner