Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/98

 

Z A P I S N I K

Sa svečano/radne sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 15.06.2012.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici- Zoran Fistonić, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh

Početak sjednice u 18:00 sati

Predsjednik Vijeća Marin Giljanović obavijestio je vijećnike da je sjednica svečano-radnog karaktera povodom postavljanja kipa Bogorodice sa sinom na javnu površinu te je naglasio da su tim postavljanjem zavržena nastojanja i trud kako vijeća Kotara u 4 saziva tako i inicijativnog odbora građana Kotara Gripe.

1.Dnevni red je usvojen jednoglasno.

2.Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća je usvojen jednoglasno.

3. Sadnja stabala u Poljičkoj ulici od raskrižja sa Dubrovačkom do Osječke ulice.

Predsjednik vijeća Marin Giljanović upoznao je vijećnike sa problemom koji se pojavio u svezi ovog projekta Kotara . Na prethodnoj sjednici Vijeća usvojena je ponuda za izvođenje radova od strane tvrtke “Parkovi i nasadi d.o.o.” Prije početka radova upozoreni smo od strane Parkova i nasada da za navedene radove trebamo ishodovati dozvolu gradskih službi .U svezi istog organiziran je zajednički uvid predsjednika Vijeća Kotara u stanje na terenu sa predstavnicima Parkova i nasada te predstavnikom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo –odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javne površine - pododsjek za promet Grada Splita, te je utvrđeno:

-da se ne može pristupiti izvođenju ovog projekta jer se sadnja novih nasada planira uz neposrednu blizinu prometnice te se samim time otežava preglednost iste i smanjuje parkirni prostor za vozila .

-sadnjom novih nasada otežava se nesmetani pješački promet u tom dijelu ulice pošto na trotoaru već postoje štekati ugostiteljskih objekata a koji za postavljanje istih imaju ugovorne odnose sa Gradom Splitom.

- prilikom same izvedbe radova-iskopa do dubine 1 metra ugrozile bi se instalacije (voda,struja,telefon) te bi izmještanje istih iziskivalo ogromne materijalne troškove koje Kotar ne bi mogao isfinancirati.

U svezi svega navedenog Vijeće je jednoglasno donjelo odluku o odustajanju od ovog projekta.

Sredstva namjenjena za ovaj projekt upotrijebit će se na realizaciji dijela projekta uređenja ulaza u odvojak Osječke ulice od broja 32 do broja 40, te za hortikulturno uređenje zelenih pašica uz Dubrovačku ulicu ( južni ulaz u tunel ) u koliko postoji mogućnost zalijevanja nasada na istima.

4. Izvještaj o predmetima u tijeku.

4.1 Na predhodnoj sjednici Vijeća, Gđa Vrdoljak ukazala je na problem prometa u ulici V.Krstulovića gdje se zbog parkiranih vozila uz kolnik otežano odvija promet. Odlučeno je da se uputi dopis Odsjeku za promet te zatraži uvid na terenu kako bi se našlo što kvalitetnije rješenje.

Kotar je dobio odgovor od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo –Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastructure i javne površine - Pododsjek za promet Grada Splita ( KLASA:340-01/12-01/162; URBROJ: 2181/01-11-03/25-12-2 ) u kojem je ustvrđeno:

da nije moguće formirati uzdužno parkiralište u Ulici V.Krstulovića u na način da se vozila parkiraju pola na kolniku pola na nogostupu. A sve u svezi točke 10.članka 82.Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08 ) - vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na nogostupu. Iznimno ,dopušteno je samo zaustavljenje vozila na nogostupu, dakle ne i parkiranje,ako se za kretanje pješaka ostavi najmanje 1,60 metara.

4.2 Kotar je zatražio od Grada uređenje/rekonstrukciju vanuličnog parkirališta te nogostupa ispred stambene zgrade Vukovarska 52-68 a sve na temelju zahtjeva građana i Elaborata kojeg je izradio G.K. Gripe 2008.godine.

Kotar je dobio odgovor od Pročelnika Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju Grada Splita gospodina Ante Krželja dipl.ing.građ (KLASA:340-01/12-01/148 ; URBROJ: 2181/01-16-01/05-12-02) u kojem je ustvrđeno :

da je za realizaciju rekonstrukcije parkirališta kako predlaže Kotar potrebna lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. Da bi Grad Split krenuo u realizaciju treba imati osigurana sredstva Programom izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture. Za tekuću godinu nisu osigurana sredstva te Grad Split nema mogućnosti realizirati rekonstrukciju ovog parkirališta.

4.3 Kotar je dana 03.05.2012.godine temeljem zahtjeva stanara Osječke 10 zatražio od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita i Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Splita izdavanje idejnog projekta i pristupanje uređenja javne površine kod stambene zdrade ( rekonstrukcija dječjeg igrališta, parkirališta i vatrogasno pristupne uvjete ).

Kotar je dobio odgovor/na znanje dopis Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita ( klasa: 363-01/12-01/37; urbroj : 2181/01-11-03/34-12-2 ) koji je uputio voditelj odsjeka gospodin Damir Babić ,dipl.ing.prom. Službi za imovinsko pravne poslove i izgradnju.

U dopisu se navodi kako ovaj zahtjev Kotara Gripe nije u nadležnosti Odsjeka za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da se zahtjev Kotara prosljeđuje njima na nadležno postupanje.

Kotar još nije dobio nikakav odgovor od Službe za imovinsko pravne odnose i izgradnju Grada Splita.

4.4 Temeljem zahtjeva stanara Pupačićeve 1. Za ograđivenje zelene površine ispred stambene zgrade , Kotar Gripe je dao svoje mišljenje. Naime već duže vrijeme učestalo dolazi do ekscesnih situacija zbog šetanja pasa na navedenu površinu između vlasnika pasa i invalida Domovinskog rata gospodina Damira Bilića čiji je stan u prizemlju. Da bi se spriječilo šetanje pasa na ovoj površini a samim time izbjegle eskalacije sukoba Kotar je mišljenja da stanari mogu podignuti žičano mrežastu ogradu visine maksimalno 50 cm na već postojeći zidić oko navedene površine. Podizanjem ograde na ovaj način ne ugrožava se Slobodan pristup javnoj površini drugim građanima ali se onemogućava uvođenje kućnih ljubimaca na istu. Ogradu će stanari podići sredstvima pričuve stambene zgrade.

4.5 Temeljem zahtjeva stanara Matice hrvatske 18 (podnositelj zahtjeva predstavnica suvlasnika Silvana Grubišić ) za izmještanje kontejnera za smeće Kotar je uputio zamolbu tvrtci “Čistoća d.o.o. “za uvid na terenu kako bi se zajednički pronašlo kvalitetno riješenje ovog problema.

U svezi istog Kotar je zatražio mišljenje o formiranju ugibališta za kontejnere uz prometnicu u ulici Matice hrvatske ispred broja 18 od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita ; Odsjeka za održavanje objekata i uređaj komunalne infrastrukture i javne površine - Pododsjek za promet Grada Splita.

Naime na ovom mjestu nalaze se 4 kontejnera za smeće koje koriste stanari Matice hrvatske 12- 24 te stanari Matice hrvatske 18 traže ravnomjerno raspoređivanje kontejnera prema korisnicima pošto ovakvim smještajem kontejnera dolazi u ljetnom periodu do nesnošljivog smrada kojeg trpe stanari navedene zgrade pošto se kontejneri nalaze neposredno ispod prozora njihovih spavaćih soba.

Kotar još nije dobio odgovor od Čistoće za navedeni problem dok je predstavnik Pododsjeka za promet Grada Splita uvidom na terenu ustvrdio da se ugibalište nebi smjelo napraviti tako da je okrenuto prema prometnici jer bi se takvim postupkom ugrozili građani prilikom odlaganja otpada .

4.6 Kotar je 08.05.2012.godine zaprimio zamolbu gospođe Ane Mogić a u ime stanara Mitničke 11 za postavljanje stupića na nogostup kako bi se sprijećilo parkiranje vozila pred ulaz u stambenu zgradu .

Kotar je 11.05.2012 .zatražio od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita postavljanje 2 polukugle ispred ovog ulaza.

Služba za izgradnju i održavenje objekata i uređaj komunalne infrastructure, odsjeka za ceste i promet ,temeljem članka 47.odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Splita br.10/99 ) izdala je nalog (klasa:340-01/12-01/219;urbroj:2181/01-11-03/31-12-2) za postavljanje 2 polukugle ispred ulaza u Mitnička 11. tvrtci “Point- Split d.o.o.”

4.7 Kotar je 24.05.2012 zaprimio zamolbu gospođe Katice Garafulić a u ime stanara Dubrovačke 3, za hortikulturno uređenje zelene površine .

Pošto je iz dopisa bilo nejasno o kojoj se površini radi ,zatraženo je dodatno objašnjenje imenovane gospođe.

6.Ostalo

6.1 Uređenje JZP u Osječkoj 32-40

Prema dogovoru i prihvaćenoj obvezi sa sjednice Vijeća koja je održana dana 26.01.2012. gospoda Giljanović i Gavrančić izvržili su uvid na terenu kako bi se definirali projektni zadaci .

Temeljem ovog uvida pradsjednik Vijeća Giljanović napravio je idejnu skicu sa količinama za rješenje dijela problema oko parkiranja vozila na zelene površine te uređenje dijela zelenih površina.

Poslovi koji su planirani ovim riješenjem su : izgradnja zidića ili postavljanje cestovnog rubnjaka kako bi se spriječilo parkiranje vozila tik uz prozore stambene zgrade Osječka 40, uređenje zelene površine ispred stambene zgrade Osječka 40 te izgradnja dodatnog zelenog otoka na istočnom dijelu ispred zgrade, betoniranje parkirnih površina ispred zgrade.

Ograđivanje betonskim zidićem ili cestovnim rubnjakom zelenog otoka ispred stambene zgrade Osječka 32 kako bi se spriječilo parkiranje vozila u isti . Sve površine koje se hortikulturalno uređuju potrebno nasuti plodnom zemljom. Procjena troškova ovog uređenja je cca 40 tisuća kuna.

Pošto su se oslobodila sredstva namjenjena sadnji stabala u Poljičkoj ulici Vijeće je jednoglasno usvojio prenamjenu troška sredstava za ovaj projekt Kotara.

Gospodin Gavrančić predlaže da se ne ide na betoniranje parkirnih površina ispred zgrade Osječka 40 jer je i onako taj dio ulice cijeli pod betonom .

Usuglašeno je da se umjesto betoniranja taj dio naspe šljunkom manje granulacije te se građevinskim strojevima podloga poravna i utvrdi .

6.2 Problem sa nelegalnim ograđivenjem parkirnih mjesta u odvojku Osječke ulice od brojeva 32 do 40.

Gospodin Gavrančić upoznaje Vijeće sa problemom nelegalnog ograđivanja parkirnih mjesta i zelene površine od strane vlasnika stambene kuće Kranjčevićeva 2.

Naime nadogradnjom i izmjenom ove kuće u Kranjčevićevoj 2 dolazi do uzurpiranja dijela javne površine sa južne strane tog objekta pošto je sada napravljen dodatni ulaz u tu kuću (garažu) sa južne strane gdje se prije nalazio vrt .

Južna strana tog objekta granići sa javnom površinom na kojoj su parkirana vozila susjednih stambenih zgrada te je sada ta površina nelegalno ograđena lancom kako bi se osigurao ulaz preko te javne površine u kuću Kranjčevićeva 2.

Da bi se izbjegle ekscesne situacije između vlasnika vozila / stanara susjednig stambenih zgrada i vlasnika stambene kuće u Kranjčevićevoj 2 gospodin Gavrančić traži od vijeća Kotara da poduzme potrebne radnje u svezi obavještavanja Komunalnog redarstva u svezi ove situacije.

Predstavnici stanara su već reagirali na ovaj problem sa lancem te su preko Tajništva Kotara kontaktirali komunalno redarstvo.

Usuglašeno je da se u ime Vijeća Kotara zatraži od Komunalnog redarstva oćitovanje o ovom problem.

Završetak sjednice u 20:30 sati

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner